Info Panel
1669

Isusovačka akademija u Zagrebu

Povijest Sveučilišta u Zagrebu počinje  23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u  Zagrebu što …

Pročitaj više →

Katolički bogoslovni fakultet

Bogoslovni  fakultet razvio se iz Nadbiskupskoga liceja u Zagrebu, u kojem su se bogoslovi pripremali za svećeničko zvanje. Taj licej, u trajanju od četiri godine, bio je ustrojen slično kao …

Pročitaj više →
1692

Filozofski fakultet

Od 1692. godine Filozofski studij u Zagrebu počinje i formalno-pravno djelovati kao Neoacademia Zagrabiensis, javnopravna visokoškolska ustanova. Pod imenom Mudroslovni fakultet započinje s radom akademske godine 1874/1875. Na prvih šest …

Pročitaj više →
1776

Kraljevska akademija znanosti i Pravoslovna akademija

Mandatom ili dekretom (reskriptom) habsburške vladarice Marije Terezije o preustroju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji od 5. kolovoza 1776. osnovano je zagrebačko školsko okružje za hrvatsko-slavonsko područje. S obzirom na …

Pročitaj više →

Pravni fakultet

Pravni fakultet osnovan je 1776. godine u sklopu reforme visokog školstva na Habsburškoj monarhiji, kada je uredbom Marije Terezije osnovana Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu (Regia scientiarium academia Zagrabiensis) s …

Pročitaj više →
1874

Kraljevsko sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu.

Nakon revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe i dolaska  bana Ivana Mažuranića na vlast 1873., s nekim manjim izmjenama Sabor je usvojio Zakonski članak ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Taj …

Pročitaj više →
1882

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  Fakultet je  nastao na stoljetnom djelovanju i iskustvima farmaceutske struke, rekli bismo od zagrebačkog biskupa bl. Augustina Kažotića (1260.-1323.) i otvaranja gornjogradske ljekarne u Kamenitoj ulici 9, kao jedan …

Pročitaj više →
1898

Šumarski fakultet

U prvoj polovini 19. st. u Hrvatskoj se šumarstvo nije predavalo u školama, a šumarskih škola nije bilo. Godine 1860. otvara se srednja škola Gospodarsko-šumarsko učilište u Križevcima.  Zakonom iz …

Pročitaj više →
1913

Kraljevska sveučilišna knjižnica

Poveljom cara Leopolda I. u sklopu Kolegija osnovana je (zagrebačka) Akademija, a kolegijska knjižnica postaje I knjižnicom novoosnovane Akademije, koja zapravo označava početak Sveučilišta u Zagrebu. Tako je (društveni) proces …

Pročitaj više →
1917

Medicinski fakultet

Četvrti fakultet Sveučilišta u Zagrebu predviđen prema ustrojnomu zakonu, »liečnički« (medicinski), nije se otvorio sve do akademske godine 1917./1918., iako je prema sveučilišnomu zakonu iz 1874. i za njega bio …

Pročitaj više →
1918

Sveučilište u Zagrebu u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)

Nakon završetka Prvoga svjetskoga rata, raspada Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja jugoslavenske države Sveučilište u Zagrebu imalo je četiri fakulteta: Bogoslovni, Pravoslovni i državoslovni, Mudroslovni i Liječnički fakultet. Do 1941. godine …

Pročitaj više →
1919

Veterinarski fakultet

Visoka veterinarska škola osnovana je kada i Gospodarsko-šumarski fakultet, 1919. godine, a već 1924. pretvorena je u Veterinarski fakultet. Taj je fakultet u Zagrebu dulje vrijeme bio jedini fakultet za …

Pročitaj više →

Tehnički fakultet

Zahtjev za osnivanjem Visoke tehničke škole u Zagrebu postavlja se decenijama, ali je do njezina osnivanja došlo tek nakon raspada Austro-Ugarske. Razlog tomu je dvojak. S jedne strane ubrzan industrijski …

Pročitaj više →

Agronomski fakultet

Gospodarsko društvo u Zagrebu je 1840. godine isticalo potrebu unapređenja poljoprivredne i šumarske proizvodnje u Hrvatskoj te nužnost osnivanja škola za podučavanje u poljoprivredi i šumarstvu. No tek nakon 37 …

Pročitaj više →
1946

Sveučilište u Zagrebu nakon Drugog svjetskog rata

Nakon završetka Drugoga svjetskoga rata postojali su sljedeći fakulteti Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski, Pravni, Tehnički, Veterinarski, Medicinski, Poljoprivredno-šumarski, Bogoslovni i Farmaceutski. Velika promjena koja je zahvatila Sveučilište u Zagrebu odnosila …

Pročitaj više →

Prirodoslovno-matematički fakultet

Nastavna aktivnost iz prirodnih i matematičkih predmeta započinje 1876. godine na tadašnjem Filozofskom fakultetu osnivanjem  katedri,  koje su se imenovale postupno, najprije predavanjima iz mineralogije i geologije, a potom iz …

Pročitaj više →

Ekonomski fakultet

U razvoju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu možemo razlikovati tri faze: 1920-25. g. Visoku školu za trgovinu i promet, 1925-47.g. Ekonomsko-komercijalnu visoku školu i od 1947. g.  Ekonomski fakultet u sastavu …

Pročitaj više →
1956

Arhitektonski fakultet

Zagrebački Arhitektonski fakultet, najstarija i donedavno jedina visokoškolska ustanova za naobrazbu arhitekata u Hrvatskoj, isprva djeluje u okviru Tehničke visoke škole 1919., potom u okviru Tehničkoga fakulteta kao dijela Sveučilišta …

Pročitaj više →

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Današnji Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB) razvio se iz Strojarsko-inženjerskog, Brodograđevno-inženjerskog i Brodostrojarsko-inženjerskog odjela, koji su se nalazili u sastavu Tehničke visoke škole osnovane  1919.g., odnosno kasnije Tehničkog …

Pročitaj više →

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) vodeća je istraživačka i obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije. On daje iznimno vrijedan doprinos razvoju hrvatske …

Pročitaj više →

Tehnološki fakultet

Sve do 1919.g. kada je osnovana Tehnička visoka škola u Zagrebu, koja je 1926. ušla u sastav Sveučilišta kao Tehnički fakultet, nije bilo organizirane visokoškolske nastave za izobrazbu inženjera kemijske …

Pročitaj više →
1957

Studentski centri

Studentski centar u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu i Studentski centar u Sisku ustanove su u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna djelatnost studentskih centara briga je o studentskom standardu: studentskom …

Pročitaj više →
1962

Fakultet političkih znanosti

fpzg Fakultet političkih znanosti je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu …

Pročitaj više →

Stomatološki fakultet

Povijest Stomatološkog fakulteta u sklopu Zagrebačkog sveučilišta obuhvaća tri razvojna razdoblja: početno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave od 1922. do 1948. godine, ustroj i djelovanje Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Zagrebu …

Pročitaj više →

Građevinski fakultet

Studij građevinarstva započinje radom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1. listopada 1919. godine. Građevni odjel škole smjestio se na prvom katu preuređene zgrade bivše škole na Rooseveltovu trgu br. 6. …

Pročitaj više →

Geodetski fakultet

Da je nastava geodezije na zagrebačkom sveučilištu postojala prije više od dva stoljeća svjedoči udžbenik Martina Sabolovića: Exercitationes Gaeodeticae, izdan na latinskom jeziku 1775. godine. U drugoj se polovici 19. …

Pročitaj više →

Metalurški fakultet

Gospodarski razvoj sredinom 20. stoljeća nametnuo je potrebu bržeg osposobljavanja visokostručnih i specijaliziranih kadrova u Republici Hrvatskoj u tehničkom području, uključujući i metalurgiju. Prve aktivnosti započete su u ljeto 1958. …

Pročitaj više →
1964

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Studij rudarstva u Zagrebu počinje šk. God. 1939/40, kada je osnovan Odsjek za rudarstvo i metalurgiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Novoosnovani Odsjek promijenio je naziv u Rudarski odsjek …

Pročitaj više →
1965

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kroz svoju povijest nekoliko je puta mijenjao svoj naziv i status. Odlukom Sabora Narodne Republike Hrvatske od 10. srpnja 1962. godine osnovana je Visoka defektološka škola. U …

Pročitaj više →
1967

Kineziološki fakultet

Kineziološki fakultet počeo je s djelovanjem 1959. godine osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu. U sastav Sveučilišta u Zagrebu Visoka škola za fizičku kulturu primljena je 1967., a …

Pročitaj više →

Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu

Odlukom Savjeta Sveučilišta od 31. listopada 1967. osnovan je Referalni centar kao nova znanstvena, znanstveno-nastavna integracijska organizacija u okviru Sveučilišta. Savjet Sveučilišta je Referalnom centru dao na korištenje dvorišnu zgradu …

Pročitaj više →
1970

Poslijediplomsko središte Dubrovnik (PSD) Sveučilišta u Zagrebu

Zgrada u kojoj se danas nalazi Poslijediplomsko središte Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Don Frane Bulića 4, sagrađena je 1901. godine. Ona je od početka bila namijenjena obrazovnoj djelatnosti. U …

Pročitaj više →
1971

Sveučilišni računski centar – SRCE

Sveučilišni računski centar (Srce) osnovan je 29. travnja 1971. godine odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj. Srce je osnovano kao središnja informatička, računalna infrastrukturna ustanova akademske …

Pročitaj više →
1974

Fakultet organizacije i informatike

Fakultet organizacije i informatike (FOI) od osnutka smješten je u povijesnoj zgradi nekadašnjeg Isusovačkog kolegija u Varaždinu koja je izgrađena tijekom 17. i 18.stoljeća. Godine 1962. u Varaždinu je osnovana …

Pročitaj više →
1976

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Studij Prehrambene tehnologije i Biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ustrojen je odlukom Sabora SRH od 1956. godine, kada je dotadašnji odsjek Tehničkog fakulteta izdvojen u zaseban fakultet, Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet s …

Pročitaj više →
1979

Akademija dramske umjetnosti

Akademija dramske umjetnosti smatra se umjetničko-pedagoškim slijednikom Hrvatske dramatske škole, koju je 1896. godine utemeljio Stjepan pl. Miletić. Mijenjajući ustroj i oblike nastave, mijenjala je i nazive – od naziva …

Pročitaj više →
1980

Muzička akademija

Muzička akademija najveća je i najstarija visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj. Ona je izravni nasljednik glazbene škole Hrvatskoga glazbenoga zavoda osnovane 1829., pod čijim je okriljem 1921. započela s …

Pročitaj više →

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu utemeljena je u lipnju 1907. godine kao Kraljevsko zemaljsko više obrazovalište za umjetnost i umjetni obrt, s ustrojnim statutom i naučnom osnovom i redom predavanja …

Pročitaj više →
1982

Grafički fakultet

Dugo vremena na našem prostoru nije bilo škole za grafičare, te su se školovali u drugim europskim zemljama i kao gotovi majstori dolazili raditi u tiskarama na našim prostorima. Bez …

Pročitaj više →
1984

Fakultet prometnih znanosti

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivan je Institut prometnih znanosti .Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je …

Pročitaj više →
1990

Geotehnički fakultet

Geotehnički fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije u znanstvenom području tehničkih znanosti, u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti. Osnovan je 1969. kao Viša tehnička rudarska geoistraživačka škola koja je 1990. prerasla …

Pročitaj više →
1991

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Korijeni Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije sežu u 1919. godinu, kada je utemeljena Tehnička visoka škola u Zagrebu s ciljem “da podaje temeljitu teoretsku, a koliko je moguće i praktičnu …

Pročitaj više →

Tekstilno tehnološki fakultet

Samostalni studiji tekstila i tekstilne tehnologije u Hrvatskoj po prvi su puta organizirani početkom šezdesetih godina, istovremeno kao studij na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (isprva samo kemijskog, a kasnije mehaničkog …

Pročitaj više →

Razdoblje samostalne Republike Hrvatske

Sveučilište u Zagrebu  u trenutku ključnih političkih promjena na početku devedesetih godina prošloga stoljeća kada se uvodilo višestranačje i stvarala neovisnost Republike Hrvatske, prvi put od svojega utemeljenja zajedno s …

Pročitaj više →
1995

Fakultet hrvatskih studija

Ustrojbenom jedinicom Sveučilišta u Zagrebu, kao njegova sastavnica, Hrvatski studiji postali su 24. studenoga 1995. Početkom 2017. pokrenut je postupak promjene pravnog položaja Hrvatskih studija. Od listopada 1997. godine do …

Pročitaj više →
1999

Učiteljski fakultet

Visokoškolska naobrazba učitelja u Hrvatskoj započela je osnivanjem dvogodišnjega studija na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu 15. studenoga 1919. godine. Učiteljska akademija u Zagrebu, danas Učiteljski fakultet  godine 1999. ulazi …

Pročitaj više →
2001

Usvajanje Bolonjske deklaracije

Razvoj Sveučilišta od početka devedesetih godina i njegove radne značajke kao cjeline mogli  bi odrediti kao plod odnosa domaćega i međunarodnoga iskustva njegovih vodstava, poznavanja međunarodne akademske prakse i starije …

Pročitaj više →
2011

Konfucijev instiut

U međunarodnoj suradnji valja istaknuti sporazum koji je Sveučilište u Zagrebu potpisalo sa Šangajskim institutom za međunarodnu trgovinu. Naime, temeljem toga sporazuma osnovan je 2011. godine Konfucijev institut na Sveučilištu …

Pročitaj više →
2015

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Fakultet filozofije i religijskih znanosti sveučilišta u Zagrebu (FFRZ) – prijašnji naziv: Filozofski fakultet Družbe Isusove, (FFDI) nastavlja višestoljetnu tradiciju isusovačkoga sveučilišnog poučavanja filozofije i religijskih znanosti diljem svijeta i …

Pročitaj više →
2019

350 godina Sveučilišta

23.09.2019. utemeljeno je  Sveučilište u Zagrebu, najstarije sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima u Europi, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, u 2019.  obilježava 350. obljetnicu utemeljenja. …

Pročitaj više →
2020

22.ožujka 2020.

U nedjelju 22. ožujka, u 6 sati i 24 minute po lokalnom vremenu, područje Zagreba uzdrmao je snažan potres magnitude 5.5 prema Richteru, sa žarištem na dubini oko 10 km koji …

Pročitaj više →