Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Bibliografija  /  I. Razvoj Sveučilišta u Zagrebu kroz povijest

I. Razvoj Sveučilišta u Zagrebu kroz povijest

I.1. Arhivi

 

Arhiva Sveučilišta, Zagreb

 

Hrvatski državni arhiv, Zagreb, fond Kraljevska akademija znanosti, knjige i spisi.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, Historia Collegii Societatis Iesu Zagrabiae siti, sv. 1 i 2, R 7821, R 7822.

I.2. Literatura i periodika

 

Balen, Marija-Vica. Bili smo idealisti… Uspomene jedne revolucionarke. Zagreb: Disput 2009.

 

Belić, Predrag, „Kada je i kako zagrebački teološki studij postao fakultetom?“, Bogoslovska smotra 40-2/3/1970., 179-199.

 

Berljak, Matija. „Položaj i djelovanje Katoličkog bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu“, Bogoslovska smotra, 86-1/2016., 31-65.

 

Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest. Zagreb: Golden marketing, 1999.

 

Bondžić, Dragomir. „Pisanje jugoslavenske i strane štampe o studentskim demonstracijama u Zagrebu i Skopju u svibnju 1959.“, Historijski zbornik, 64-2/2011., 499-513.

 

Buturac, Josip, et al. (ur.). Zaključci Hrvatskog sabora, sv. 1: 1631-1693. Zagreb: Državni arhiv NR Hrvatske u Zagrebu, 1958.

 

Čepulo, Dalibor. „Razvoj pravne izobrazbe i pravne znanosti u Hrvatskoj od 1776. godine i Pravni fakultet u Zagrebu od osnivanja 1776. do 1918. godine“, u: Pravni fakultet u Zagrebu 1776-1996, ur. Željko Pavić, knj. I, sv. 1. Zagreb: Pravni fakultet, 1996., 51-93.

 

Damjanović, Stjepan (ur.). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: monografija. Zagreb: Filozofski fakultet, 1998.

 

Delić, Davor, et al. (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Zagreb:  Sveučilište : Sveučilišna naklada Liber 1979.

 

Dobronić, Lelja. Zagrebačka akademija. Academia zagrabiensis. Visokoškolski studiji u Zagrebu 1633.-1874. Zagreb: Dom i svijet, 2004.

 

Fancev, Franjo. „Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu (1606–1772)“, Starine knj. 37/1934., str. 1-176; knj. 38/1937., str. 181–308.

 

Godišnjak Banske vlasti Banovine Hrvatske 1939-26. VIII. 1940., Zagreb: Tisak Zaklade tiskare Narodnih Novina, 1940.

 

Gordogan, Tematski blok: 1968., 2/2004.

 

Horbec, Ivana – Maja Matasović – Vlasta Švoger. Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.

 

Horvat, Rudolf. Prošlost grada Zagreba. Zagreb: August Cesarec, 1992.

 

Hoško, Franjo Emanuel, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002.

 

Hoško, Franjo Emanuel – Mijo Korade. „Školstvo i crkveni redovi“, u: Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII.-XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub. Zagreb: HAZU, 2003., 187-202.

 

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Dostupno na: www.enciklopedija.hr.

Hrvatsko sveučilište, 1-37/1971.

 

Šunjić, Marijan, et al. Hrvatsko sveučilište za 21. stoljeće. Idejno rješenje razvoja Sveučilišta u Zagrebu, u: Sveučilišni vjesnik 44/1998., posebni broj.

 

Iskorak 2001. Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu. Teze za raspravu, u: Sveučilišni vjesnik 1-2/2003.

 

Jandrić, Berislav. „Prilog proučavanju studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968.“, Časopis za suvremenu povijest, 34-1/2002., 7-40.

 

Jandrić, Berislav. „Djelatnost sljedbenika rezolucije informbiroa u Hrvatskoj 1948.-1953“, Časopis za suvremenu povijest, 26-2/1994., 317-336.

 

Jareb, Mario. Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. godine. Zagreb: Školska knjiga, 2006.

 

Klaić, Nada. O postanku zagrebačkog sveučilišta. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1969.

 

Klaić, Vjekoslav. „Kr. akademija znanosti u Zagrebu (1776.)“, Hrvatsko kolo VII/1912., 3-33.

 

Klasić, Hrvoje. Jugoslavija i svijet 1968. Zagreb: Naklada Ljevak, 2012.

 

Kampuš, Ivan. „Prilog razvoju visokoškolske nastave u Hrvatskoj i organizaciji Sveučilišta u Zagrebu do 1914. g.“, Historijski zbornik, 44-1/1991., 109-117.

 

Kovač, Srećko. „Teorijska filozofija na zagrebačkoj Akademiji 1776-1850. Povijesno-institucijske pretpostavke i bibliografija“, Prilozi 31-32/1990., 23-39.

 

Ladić, Zoran. „Studenti iz Hrvatske na sveučilištima u Grazu i Trnavi potkraj 16. i u 17. st.“, u: Isusovci u Hrvata (zbornik radova sa znanstvenog simpozija), ur. Vladimir Horvat. Zagreb – Beč: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove – Hrvatski povijesni institut, 1992., 244-254. 

 

Lengel-Krizman, Narcisa. „Numerus clausus – jesen 1940.“, Časopis za suvremenu povijest (Spomenica Bosiljki Janjatović), 38-3/2006., 1007-1012.

 

Luetić, Tihana. „Prve studentice Mudroslovnog fakulteta kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu“, Povijesni prilozi 22/2002., 167-208.

 

Luetić, Tihana. Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914). Društveni život, svakodnevica, kultura, politika. Zagreb: Srednja Europa, 2012.

 

Luetić, Tihana. „The Migration and Experiences of Croatian Students at Universities of the Austro-Hungarian Empire at the Turn of the Century”, u: The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century), ur. Iskra Iveljić. Zagreb: Filozofski fakultet, 2015, 259–287.

 

Luetić, Tihana. „Einige Aspekte der wissenschaftlichen Entwicklung an der Königlichen Universität Franz Joseph I. in Zagreb zur Jahrhundertwende (Some Aspects of the Development of Science at the Royal University of Francis Joseph I in Zagreb at the Turn of the Century)“, u: XLV. Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion, ur. Zoltán Kaposi – Tamás Haffner. Pécs:  Sopianae Kulturális Egyesület, 2018., 154-175.

 

Luetić, Tihana – Tihomir Vukelja. Prirodoslovci i matematičari: Rađanje domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Srednja Europa, 2017.

 

Maticka, Marijan. „Sidrišta hrvatske političke povijesti u 20. stoljeću“, u: Stoljeće promjena (katalog), ur. Ankica Pandžić. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, 2000., 19-34.

 

Matković, Hrvoje. Povijest Nezavisne Države Hrvatske (kratak pregled). Zagreb: Naklada Pavičić, 1994.

 

Muljević, Vladimir (ur.). Hrvatsko sveučilište. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1971.

 

Najbar-Agičić, Magdalena. Kultura, znanost, ideologija. Prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960 na polju kulture i znanosti. Zagreb: Matica hrvatska, 2013.

 

Najbar-Agičić, Magdalena. „’Sveučilišni list’ kao izvor za povijest hrvatskih intelektualnih elita polovicom 20. stoljeća“, Časopis za suvremenu povijest, 42-3/2010, 595-629.

 

Nemeth, Krešimir. „Zagrebačka akademija uoči Narodnog preporoda“, Iz starog i novog Zagreba 1/1957., 169-181.

 

Pavlaković, Vjeran. „Radicalization at the University of Zagreb during the Spanish Civil War, 1936-1939“, Historijski zbornik, 62-2/2009., 489-510.

 

Ponoš, Tihomir. Na rubu revolucije. Studenti ’71. Zagreb: Profil International, 2007.

 

Premerl, Tomislav. Zgrada Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1999.

 

Goldstein, Ivo – Goran Hutinec (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 2. (20. i 21. stoljeće). Zagreb: Novi Liber, 2013.

 

Polić Bobić, Mirjana (ur.). Republika 61/2005. Tematski broj: Europa sveučilišta.

 

Preporod hrvatskih sveučilištaraca – anatomija slučaja Čičak. (Posebno izdanje časopisa Kritika). Sv. 8/1971.

 

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. Od zajedništva do razlaza. Zagreb: Školska knjiga-Hrvatski institut za povijest, 2006.

 

Radelić, Zdenko. „Rat, država, nacija i revolucija: bitne pretpostavke komunističke represije u Hrvatskoj“, u: Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj, ur. Romana Horvat. Zagreb: Matica hrvatska, 2012., 21-50.

 

Rajčević, Vojo. Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu 1918-1941. Zagreb: Mladost, 1959.

 

„Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu. Razrade polaznih pretpostavki“. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010.

 

Salaj, Branko. „Proljeće i dijaspora“, Hrvatska revija 1/2002, 6-22.

 

Senjković, Reana. Svaki dan pobjeda. Kultura omladinskih radnih akcija. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku-Srednja Europa, 2016.

 

Shek Brnardić, Teodora. Svijet Baltazara Adama Krčelića: Obrazovanje na razmeđu tridentskoga katolicizma i katoličkoga prosvjetiteljstva. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.

 

Spehnjak, Katarina – Tihomir Cipek. „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945.-1990.“, Časopis za suvremenu povijest, 39-2/2007., 249-513.

 

Statistički Godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije I, 1905, Zagreb 1913.

 

Statistički Godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije II, 1906-1910, Zagreb 1917.

 

Studentski list (Zagreb), 1968.-1971.

 

„Studentski život“ (tema broja), Hrvatska revija, 7-4/2007., 27-49.

 

Supek, Ivan. Tragom duha kroz divljinu. Zagreb: Profil International, 2006.

 

Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874-1924. Spomenica akademičkoga senata. Zagreb: Ministarstvo prosvjete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca-Zaklada tiskara Narodnih novina 1925.

 

Sveučilišni vjesnik (Zagreb), 1955.-1960.

 

Šidak, Jaroslav (ur.). Spomenica u povodu proslave 300. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, sv. I-II. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1969.

 

Šlabek, Stjepan. Banovina Hrvatska (26. VIII. 1939. – 10. IV. 1941.). Pravno-povijesni pristup. Kutina: Matica hrvatska, 1997.

 

„Uredba o prenosu poslova prosvjete sa države na Banovinu Hrvatsku i Naredba o djelokrugu Odjela za prosvjetu Banske vlasti“, Zakoni Banovine Hrvatske II, Zagreb, s. a.

 

Vanino, Miroslav. Povijest filozofijske i teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu, 1633-1773. Zagreb: Naklada Hrv. Bog. Akademije, 1930.

 

Vanino, Miroslav, Isusovci i hrvatski narod, sv. 1: Rad u XVI stoljeću. Zagrebački kolegij. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1969.

 

Vojnović, Branislava (prir.). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 1 (1945-1948.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005.

 

Vojnović, Branislava (prir.). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 2 (1949-1952.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

 

Vojnović, Branislava (prir.). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 3 (11952-1954.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2008.