Info Panel
Početna  /  Prirodna baština

Procjena antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka / Ivana Grgić, Zuzana Redžović

“Zahvaljujući sedrenim barijerama te brojnim slapištima i jezerima, rijeka Krka je 1985. godine proglašena nacionalnim parkom. Uz jedinstvene ljepote krajolika, odlikuje se i velikom bioraznolikošću te brojnim endemičnim i ugroženim …

2016 Pročitaj više →

Novi prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka Krka (Sjeverna Dalmacija, Hrvatska) / Milenko Milović

“Nova istraživanja vaskularne flore Nacionalnog Parka Krka obavljena su u razdoblju od 2010. do 2015. Zabilježeno je 105 vrsta i podvrsta novih za floru Parka. Zajedno s prethodno zabilježenim svojtama, …

2016 Pročitaj više →

Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke / Lidija Runko Luttenberger, Ivana Gudelj

“Svrha rada je osmisliti zaštitu rijeke Krke i njenih ekosustava primjenom zemljocentričnog pristupa zaštite okoliša. U radu se daje prikaz razvoja zemljocentričnog pristupa, instumenti zaštite prava Zemlje u svijetu, s …

2016 Pročitaj više →

Povijesni pregled istraživanja flore i vegetacije Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović

“Prvi sigurni podaci o biljkama s Krke potječu iz 16. stoljeća, kada Luigi Anguillara navodi biljku „Croton“ (Ephedra campylopoda). Ipak sve do 19. stoljeća i pojave Roberta Visianija (1800.-1878.) biljni …

2015 Pročitaj više →

30 godina znanstvenostručnih prirodoslovnih istraživanja / Drago Marguš

“Istraživanja flore i faune porječja rijeke Krke započela su u 19. stoljeću. Nažalost, njihovi relativno brojni podaci rezultat su povremenih i nesustavnih istraživanja pa sada imaju više povijesnu nego prirodoslovnu …

2015 Pročitaj više →

Interdisciplinarna istraživanja sedrene špilje Miljacka III u kanjonu rijeke Krke / Nenad Buzjak, Petra Kovač Konrad, Damir Lacković, Kristina Pikelj, Roman Ozimec

“Špilja Miljacka III (Špilja pod slapom) smještena je u koritu kanjona Krke 180 m uzvodno od Miljačkog mlina. Oblikovana je u sedrenom tijelu vjerojatno holocenske starosti, širine do 29 m …

2015 Pročitaj više →

Elemental and isotopic records in recent fluvio-lacustrine sediments in karstic river Krka, Croatia / Neven Cukrov et al.

“A history of metal input and changes in the environmental conditions of the karst ecosystem of Krka River during the last several decades was investigated by statistical evaluation of the …

2013 Pročitaj više →

Plan upravljanja vodnim područjima : dodatak II. : analiza značajki Jadranskog vodnog područja

“Analiza značajki Jadranskog vodnog područja je sastavni dio (Dodatak II.) Plana upravljanja vodnim područjima u Republici Hrvatskoj. Dokument je izrađen sukladno članku 45. Zakona o vodama koji za svako od …

2013 Pročitaj više →

Nalaz rigaste bekmanije na području NP Krka / Vladimir Hršak

Hršak, V. Nalaz rigaste bekmanije na području NP Krka. // e-BUK : glasnik JU “NP Krka” 4, 8(2013), str. 94-95.  

2013 Pročitaj više →

Ruralni krajolik i očuvanost prirodnog okoliša : mišljenja i stavovi ispitanika u porječju Krke / Šime Pilić, Ivanka Buzov, Gorana Bandalović

“U radu se, pored razvojnih perspektiva područja porječja Krke, iznose i rezultati empirijskog istraživanja o mišljenjima i stavovima stanovništva u odnosu na očuvanost i zaštitu okoliša na primjeru seoskih naselja …

2012 Pročitaj više →

Net-phytoplankton species dominance in a travertine riverine Lake Visovac, NP Krka / Marija Gligora Udovič, Koraljka Kralj Borojević, Petar Žutinić, Laszlo Šipoš, Anđelka Plenković-Moraj

“Species composition of the net-phytoplankton assemblage and seasonality of the dominant species were investigated in the travertine monomictic stratified riverine Lake Visovac in relation to the environmental variables. The one …

2011 Pročitaj više →

Povijest regulacije rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspekti / Mirela Slukan-Altić

“Zbog velike oscilacije vodostaja Krke i njezinih pritoka kao i brdskog karaktera njezinih izvorišnih krakova, gospodarska valorizacija područja oko same rijeke, osobito u gornjem toku, bila je stoljećima vrlo ograničena. …

2010 Pročitaj više →

Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka „Krka” / Milenko Milović, Božena Mitić

“Budući da su 1997. granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka, koristeći osnovna MTB 1/64 polja. Zabilježeno …

2010 Pročitaj više →

Geologija estuarija rijeke Krke / Neven Cukrov, Maša Surić, Ladislav Fuček, Vlasta Ćosović, Tvrtko Korbar, Mladen Juračić

“The Krka River estuary has a total length of 22 km and was formed during the Late Pleistocene – Holocene transgression. Input of terrigenous clastic material into the Krka River …

2010 Pročitaj više →

Rijeka Krka i Nacionalni park Krka u funkciji zavičajne nastave / Jurica Botić

“Na temelju različitih aspekata proučavanja zavičaja i primjene tih aspekata na prostor koji obuhvaća Nacionalni park Krka, ovaj rad istražuje mogućnosti implementacije zavičajnih sadržaja u odgojno-obrazovni proces u svrhu razvijanja …

2010 Pročitaj više →

Struktura populacije i brojnost zooplanktona u estuariju rijeke Krke u proljeće 2006-e godine / Olja Vidjak … et al.

“Zooplanktonska zajednica je istraživana u travnju 2006. na devet postaja duž i ispred visokostratificiranog estuarija rijeke Krke, uporabom dviju planktonskih mreža Nansen tipa, opremljenih svilama finoće tkanja 53- i 125-μm. …

2009 Pročitaj više →

Population structure and abundance of zooplankton along the Krka river estuary in spring 2006 / Olja Vidjak … et al.

“The zooplankton assemblage was investigated in April 2006 at 9 stations along, and in front of, the highly stratified salt-wedge Krka river estuary, using 53- and 125-μm mesh Nansen nets. …

2009 Pročitaj više →

Prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka „Krka“ / Milenko Milović, Božena Mitić

“Na temelju ranije objavljenih podataka i rezultata našeg terenskog istraživanja u radu se analizira sastav vaskularne flore Nacionalnog Parka »Krka« nakon promjene granica 1997. godine. Uz 755 svojti koje su …

2009 Pročitaj više →

Kartiranje flore Dalmacije : prioritetna područja: otok Pag, estuarij Krke, otok Vis i pučinski otoci, Pelješac i Mljet, tok Cetine / Bozena Mitić … et al.

“During the period April-August 2008 and in toward the TOR, a range of field work and other activities were performed by the project team members. Inside the five predefined priority …

2009 Pročitaj više →

Funkcija rada Nacionalnog parka Krka i njezin prostorni utjecaj / Dane Pejnović, Petra Radeljak

“U radu je istražen razvoj funkcije rada u Nacionalnom parku “Krka”, njezin prostorno-funkcionalni sustav te stupanj socijalno-ekonomske transformacije naselja u okruženju Parka. Osnovu istraživačkog pristupa čine metoda prostorne analize i …

2009 Pročitaj više →

Tragovi metala u „čistim“ vodama na primjeru rijeke Krke / Neven Cukrov

“Metali su važan čimbenik svakog vodenog okoliša, jer u mnogim slučajevima o njima ovisi i bio raznolikost tog vodenog ekosustava. Osim održanja života, tragovi metala sudjeluju u nizu drugih procesa …

2008 Pročitaj više →

Utjecaj turizma na održivi razvoj funkcionalne regije Nacionalnog parka Krka / Petra Radeljak, Dane Pejnović

“U radu je istražen turizam kao element i čimbenik održivog razvoja na širem području Nacionalnog parka Krka. U okviru toga definiran je prostorni okvir istraživanja i izložen prikaz turističke valorizacije …

2008 Pročitaj više →

Plan upravljanja slivom rijeke Krke / Jadranka Samokovlija Dragičević, Luka Dragičević

“U sklopu zaključenoga memoranduma o međusobnom razumijevanju između Nizozemske i Hrvatske realiziran je projekt pod nazivom: Izrada okvira za formuliranje vodnogospodarskih planova na vodnim područjima obalnog pojasa Hrvatske. Kao probno …

2007 Pročitaj više →

Prostorna raspodjela 40K i 232Th u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke / Neven Cukrov, Delko Barišić

“U radu je proučavana prostorna raspodjela radionuklida u recentnim sedimentima estuarija rijeke Krke. Uzorci sedimenta analizirani su tijekom protekle dvije godine i aktivnost 40K i 232Th određena je gamaspektrometrijski. Izmjerene …

2006 Pročitaj više →

Geomorfološka obilježja doline i poriječja rijeke Krke s osvrtom na dio od Knina do Bilušića buka / Dražen Perica, Danijel Orešić, Srećko Trajbar

“Rijeka Krka sa svojim pritocima čini sustav kompozitnih dolina u kršu. Kompozitnost dolina posljedica je litoloških i tektonskih odnosa. Dolina Krke poligenetskog je postanka. Za kanjonske dijelove karakteristična je pojava …

2005 Pročitaj više →