Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini / Stipana Šandrić

Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini / Stipana Šandrić

Autor: Stipana Šandrić
Naslov: Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini
Voditelj/Mentor: Ivančica Somođi (mentor)
Sažetak rada: Cilj ovog završnog rada je utvrditi fizikalno – kemijska svojstva vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP, te ukazati na važnost monitoringa vode u zaštićenim područjima. Uredbom o standardu kakvoće vode (NN 73/13) određeno je fizikalno – kemijsko stanje vode, a prema Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98) sve površinske i podzemne vode razvrstane su u pet grupa s obzirom na njihove opće ekološke funkcije. Na osnovu utvrđenih parametara vode zaštićenog područja bit će klasificirane spomenutom Uredbom. Temeljem postojećih podataka jednogodišnjeg monitoringa rijeke Krke kroz 2014. godinu utvrdit će se godišnja raspodjela sadržaja: amonija, nitrita, nitrata, ukupnog fosfora, ortofosfata, suspendirane tvari i metala. Istraživanje uključuje uzorkovanje vode na tri različite lokacije: Krka nizvodno od Knina, Čikola nizvodno od Drniša i Krka Skradinski buk. Dobivene vrijednosti, te mogući izvori opterećenja vode zaštićenog područja objašnjeni su tablično, grafički i teorijski.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Međimursko veleučilište u Čakovcu
Vrsta rada: završni rad
Datum obrane: 2016-07-14
Pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:908472