Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Upravljanje događajima na primjeru NP Krka / Martina Bulat

Upravljanje događajima na primjeru NP Krka / Martina Bulat

Autor: Martina Bulat
Naslov: Upravljanje događajima na primjeru Np Krka
Sažetak rada: Cilj i svrha ovoga rada bila je pobliže objasniti upravljanje događanjima na primjeru Nacionalnog parka „Krka“. Rad se sastoji od pet cjelina. U prvom djelu se govori o osnovnim koncepcijama marketinga, potom slijedi marketing festivala i posebnih događanja, u trećem djelu su detaljnije objašnjene turističke atrakcije i posebna događanja, u četvrtom dijelu je riječ o menadžmentu zaštićenih područja te na posljetku se govori o Nacionalnom parku „Krka“ ( u nastavku NPK ) odnosno način na koji NPK koristi svoje prirodne resurse i upravlja raznim događanjima. Javna ustanova NPK može zabilježiti 2013. godinu kao godinu s najviše posjetitelja do sada, naime rezultat je to raznih događanja, koja se kontinuirano provode tokom cijele godine. Sva ta događanja, koja su navedena u ovom radu, stavljaju naglasak na aktivno sudjelovanje posjetitelja u očuvanju prirodne i kulturne baštine te upoznavanje sa tradicijom i običajima domaćih ljudi.
Voditelj/Mentor: Jelena Šišara
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Veleučilište u Šibeniku
Vrsta: specijalistički diplomski stručni
Datum: 2014-09-23
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR