Syllabus vocabulorum Grammaticae Emmanuelis Alvari, in Croaticam linguam conversorum (1796.) / Tomaš Mikloušić

Riječ je o metodičkome priručniku za lakše svladavanje gramatičkih sadržaja koje je sadržavala Alvaresova gramatika, službeni udžbenik latinskoga jezika u isusovačkim školama. Mikloušićev Syllabus sadržava popis i kazalo gramatičkoga nazivlja te primjere riječi prema latinskim gramatičkim kategorijama sa značenjem na kajkavskome: Zlamenuvanye rechih diachkeh, koj vu ʃzlovniczi iliti grammatiki diachki potrebujuʃze.  

Vidi iO autoru gramatikeDigitalizirana gramatika