Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića (1776.) / Marijan Lanosović

U priručniku Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića opisana je gramatička struktura latinskoga jezika. To je prva latinska gramatika pisana u potpunosti hrvatskim metajezikom, stoga ona predstavlja zaokret u odnosu na prethodnu tradiciju latinske gramatikografije. U Lanosovićevoj su gramatici, za razliku od priručnika njegovih prethodnika (Babića i Šitovića) u kojima je glavnina teksta pisana latinskim, sva pravila, objašnjenja, definicije drugi dijelovi gramatičkoga metateksta pisani hrvatskim jezikom, stoga ona predstavlja važan izvor hrvatskoga dopreporodnoga jezikoslovnog nazivlja. Metatekst gramatike pisan je hrvatskim jezikom novoštokavskih i ikavskih dijalektalnih obilježja.

Perić Gavrančić, Sanja. 2021. Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića. Jezičnopovijesna studija s pretiskom i transkripcijom izvornika Uvod u latinsko ricsih slaganje (1776.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 

Vidi i: O autoru gramatikeDigitalizirana gramatika