Pervi temelji dijačkoga jezika za početnike vu domorodnom jeziku (1821.) / Antun Rožić

Antun Rožić autor je gramatike latinskoga jezika koja je izdana u dvije knjige od kojih prva, Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike vu domorodnom jeziku, Varaždin, 1821., uvodi u morfologiju latinskoga jezika, a druga, Kratko naputjenye vu kruto hasznoviteh, i zevsema potrebneh temelyih diachkoga jezika, Budim, 1820., donosi sintaktičke napomene o uporabi padeža, aktiva i pasiva, veznika i zamjenica te gerundiva i supina. Ti su opisi gramatičkih temelja latinskoga jezika za nas posebno zanimljivi jer su pisani hrvatskim kajkavskim književnim jezikom. Ta je gramatika zapravo hrvatska preradba gramatike latinskoga jezika Jozsefa Grigelya Institutiones Grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum, koja je objavljena u nekoliko izdanja (prvo 1809.), a izrađena je prema načelima gramatike Emmanuela Alvaresa. Rožićevo tumačenje latinske gramatike na materinskom jeziku umjesto Grigelyeve posve se uklapa u terezijansko-jozefinske reforme školstva započete u drugoj polovici 18. stoljeća u Habsburškoj Monarhiji. Jezik kojim je gramatika pisana, kao i usporedba njegova gramatičkoga nazivlja s već postojećim nazivljem iz drugih gramatičkih i pravopisnih priručnika kajkavskoga izričaja, potvrđuje standardiziranost hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.

 

Vidi iO autoru gramatikeDigitalizirana gramatika