Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik (1649.) / Jakov Mikalja

Gramatika je objavljena kao dio rječnika Blago jezika slovinskoga (Loreto – Ancona, 1649./1651.) i kao poseban otisak u 500 primjeraka (Loreto, 1649.), no taj je otisak danas rijetkost (nalazi se npr. u knjižnici Male braće u Dubrovniku). Gramatika opisuje talijanski jezik (naziv latinski iz naslova odnosi se na talijanski jezik), a pisana je hrvatskim metajezikom. Uz talijanske paradigme usporedno se pojavljuju i hrvatske s hrvatskim nazivljem. Upravo je Mikaljina gramatika najstariji izvor hrvatske gramatičke terminologije. Pripada štokavskim gramatikama i gotovo je dosljedno jekavska. Gramatika obaseže 48 stranica. Prvi dio govori o svojstvima i sklonidbi imenica, zamjenica i pridjeva (od 3. do 15. stranice izvornika), zatim slijedi opsežno poglavlje o glagolima (od 16. do 46. stranice), napomene o participima (47. str.) te o prijedlozima, prilozima, veznicima i uzvicima (48. str.). Nema pouke o brojevima ni o komparaciji pridjeva. Izostala su osnovna sintaktička pravila, osim upute o sročnosti imenice i pridjeva.

[Jakov Mikalja: Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik. Pretisak prvoga izdanja (1649.). Popratna studija: Darija Gabrić-Bagarić i Marijana Horvat. Transkripcija: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2008.]

Vidi i: O autoru gramatike, Digitalizirana gramatika