Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Vrbnički statut

Vrbnički statut

Naslov: Vrbnički statut
Materijalni opis: I, 36 l. ; 18 x 12 cm.
Napomena: 16. st. • Pergamena. • Glagoljski ustav, pisao Grgur Zašković (L. 1-13r, 32r). Glagoljska kurziva (L. 13v-18, 22-29, 34v) pisale razne ruke. Latinska kurziva (L. 19-21, 33-34r, 35-36) pisale razne ruke. • Originalni uvez restauriran 1949. Masivne drvene korice i hrbat presvučeni tamnosmeđom kožom, dvije metalne kopče (otpale).
Signatura: R4003
Sadržaj: L.1-10: Statut knezova Štefana i Anža Frankopana iz god. 1388. (Počinje): • L.10: (Umetak): Naredbe providura Petra Calba iz god. 1483-84. (Počinju): Pero Kal’bo providur’ providurь krčki … L.11-13r: Statut od god. 1470. (Počinje): V’ ime božie am[e]nь. Letь b[o]žihь č.c.n. /=1470/ m[i]s[e]ca okt[o]bra. Štatut’. Va vrime v’zmnožnoga i v’zveličenoga i … kneza Ivana de Frankopana … /a završava:/ … ali ki pošle plěniti penu l[i]b[ar] t. /300/. • L.13v-18: (Umeci): Urdini od rib (13v), Urdini od podknežin i suc (14-15r), Zakoni od prisežniki (15-16v), kapitui od zaroka (17-18r), Ne more se o sentecič apelat … L.19-21r:(Umeci): Dvije naredbe Filipa Grimanija u vezi suzbijanja krađa i ovlastima podknežina iz god. 1524-29 na talij. j. (L.19v-20r), Naredba Augustina Valeria o biranju suca u Vrbniku iz 1526. na lat. j. (L.20v-21r). • L.21v: (Umetak): Zaključak bratovštine sv. Ivana u Vrbniku o bravarima. • L. 22-29: Kapituli iz god. 1362,1367,1375,1402,1411,1477,1497,1498,1443 i bez dat. kako se imaju kazat zaroci (L. 22r), K. od’ mesa (22r), K. od prazi (22r), K. za grad (l. 22v), K. obrati općini č/love/ka za potribu (L. 22v), K. 2’a odkupi (L. 22v-23r), K. ki ima bit sud’c (L. 23), K. dokle se ima žito zagradit (l. 23v), K. od službi kmet’ (L. 24r), K. kako se imaju stariji ot’c’ i mati hra • L. 30: Brojevi odobrenih kapitula i tekst odobrenja Augustina Valeria iz god. 1526. (na lat. j.) • L. 33-34r:/Umetak:/ Dosudba Alojzija Pisania jednog vrta i kuće općini u Vrbniku iz god. 1541. (na lat. j.) • L .34v: Kapitul za mladoženci. 25. V. 1544. • L. 35-36: Dvije ponovne potvrde odobrenih kapitula providura Andrije Bondimeriusa iz god. 1569. i Sanctusa Maura iz god. 1581. (na lat. j.) • L.15v, 16ar,30r, 31v,32v: prazni.
Jezik: hrvatski
Pismo: glagoljica
Format: image/jpeg
Vrsta: rukopisi
Prava: Javno dobro
Identifikatori NSK: 000942395
Pristup: Glagoljica.hr
 
 

Vrbnički statut najstariji je pravni spomenik otoka Krka. Nastao je za vladavine imućnih i utjecajnih knezova Frankopana, koji su obilježili srednjovjekovnu povijest otoka Krka. Knjiga vrbničkih statutarnih odredbi zapisana je 1388. hrvatskim jezikom i glagoljskim pismom, čitavo stoljeće nakon Vinodolskog zakona. Primjerak Vrbničkog statuta, koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na signaturi R 4003 prepisan je u 16. stoljeću.  Statutarne odredbe u njemu nisu kodificirane istovremeno: najstarija je odredba datirana 1362., a najmlađa 1526. Prvi put je Vrbnički statut objavio 1852. Ivan Kukuljević Sakcinski u ediciji Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Zahvaljujući tom izdanju, Vrbnički statut postaje zanimljiv slavistima izvan naših prostora. U Petrogradu je 1879.  statut s latiničkom i ćiriličkom transliteracijom pod naslovom Statut’ ostrova K’rka objavila pravnica i feministička aktivistica Anna Michailowna Jewreinova (1844. – 1919.). Godine 1890. Vrbnički statut objavljuju Franjo Rački i Ivan Črnčić u ediciji Monumenta historico-iuridica Slavorum meridionalium. Ponovno je Vrbnički statut s latiničkom transliteracijom i prijenosom na suvremeni hrvatski jezik 2008. objavio Lujo Margetić.