Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  SENJSKI GLAGOLJSKI MISAL (1494.)
  • Senjski glagoljski misal, 1494., Samostan sv. Frane na Cresu

SENJSKI GLAGOLJSKI MISAL (1494.)

Senjski glagoljski misal  “po zakonu Rimskoga dvora” prva je od ukupno sedam knjiga tiskanih u senjskoj tiskari.  Ova knjiga četvrta je po starosti (treća među sačuvanima) hrvatskoglagoljska inkunabula i prva glagoljska inkunabula za koju se pouzdano zna da je tiskana na hrvatskom tlu, što je utvrđeno prema kolofonu.: č u p g [1494] miseca avgusta danь ž [7] || ovi misali biše početi i s||vršeni vseni kraljujuĉi ta||da svitlomu kralju ug[a]rs||komu Ladislavu i sideĉi || tada na prest[o]lê apusto||lskomь svet[o]mu o[t]cu Aleks||andru papi Šest[o]mu. A biše štampani s dopuĉenemь i vo||lju g[ospodi]na B[og]a od d[o]mina Blaža B||aromiĉa i domina Salvest||ra Bedričiĉa i žakna Gašp||ara Turčiĉa B[og]ь nasь spasi. Amen.
 

Sačuvana su samo tri primjerka Senjskoga glagoljskoga misala, koji su pohranjeni u Petrogradu (Nacionalna knjižnica), u Budimpešti (Nacionalna knjižnica) i u Samostanu sv. Frane na Cresu. Misal je tiskan dvobojno i dvostupačno na hrvatsko-crkvenoslavenskom jeziku i sadrži: kalendar, temporal, čin mise (ordo missae), kanon mise (canon missae), zavjetne mise (missae votivae), sanktoral (proprium sanctorum), dodane tri zavjetne mise i obredne tekstove. Tiskali su ga Blaž Baromić, Silvestar Bedričić i Gašpar Turčić.

 
 
Pristup: Glagoljica.hr